Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L. (Královédvorský pivovar TAMBOR), IČO 25251066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10091 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího s kupujícím (dále jen „kupující“), a to jak fyzických osob, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), tak podnikajících fyzických osob a obchodních korporací (dále jen „podnikatel“). Má se za to, že uvede-li kupující při objednávce zboží své identifikační číslo, jedná v rámci své podnikatelské činnosti a je pro účely uzavření kupní smlouvy považován za podnikatele.
  • Internetových obchod prodávajícího, jehož prostřednictvím je kupní smlouva uzavírána, je provozován prodávajícím na webové stránce na internetové adrese:

www.pivovar-tambor.cz/ ……  (dále jen „webová stránka“). K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází prostřednictvím webového rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je prostřednictvím webového rozhraní uzavírána. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a v českém jazyce jsou rovněž sepsány obchodní podmínky.
 • V kupní smlouvě mohou kupující a prodávající sjednat ustanovení odchylná od těch, která jsou obsažena v těchto obchodních podmínkách. Taková odchylná ustanovení mají vždy přednost před zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Královédvorský pivovar TAMBOR, společnost EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L.,

Adresa elektronické pošty je info@pivo-tambor.cz, telefon je +420 499 621 176, +420 602 710 263 (dále jen „kontaktní údaje prodávajícího“). 


 1. Prodávané zboží
  • Prodávající nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji svůj výrobek Pivo (v různých obalech) a další předměty (pivní sklo, trika, otvíráky, etikety, pivní tácky, ..…) (dále jen „Zboží“).
  • Ve webovém rozhraní si kupující volí v konfigurátoru pro individuální zboží jednotlivé parametry dle druhu a charakteru zboží.
 

 1. Uzavření kupní smlouvy
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při požití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, ceny obalů a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou cestou. Ceny zboží i ceny všech souvisejících poplatků jsou uvedeny včetně DPH. Všechny uvedené ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Ve webovém rozhraní kupující specifikuje v konfigurátoru své individuální požadavky na zboží a služby v rozsahu, ve kterém to konfigurátor umožňuje. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených se zaplacením, balením a dodáním zboží.
 • Kupující „označí“ individualizované zboží v elektronickém objednávkovém formuláři, který se nachází ve webovém rozhraní.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (druh, množství, ..)

– náklady na doručení

– náklady na balné a manipulaci

– údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a pro zaslání zboží (zejména jméno a příjmení/firma kupujícího, identifikační číslo, adresa bydliště nebo sídla kupujícího, adresa pro doručení zboží, telefonní číslo kupujícího, elektronická adresu kupujícího), (dále společně jen jako „Objednávka“).

 • Objednávku je možné zadat také prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu info@pivo-tambor.cznebo na telefonicky na telefonu +420 602 710 263 (v pracovní dny od 9 hod do 15 hod).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT“.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující obdrží obratem na e-mailovou elektronickou adresu, kterou uvedl v Objednávce, Oznámení o doručení objednávky Prodávajícímu (1. krok).

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku doručení Akceptace (odsouhlasení) objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty (2. krok).

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.


 1. Ceny a platební podmínky

4.1. Nabízený sortiment zboží včetně cen je uveden na webovém rozhraní.

4.2. Všechny ceny zboží a služeb uvedených na webovém rozhraní v sobě zahrnují DPH v zákonné výši. Prodávající je plátcem DPH.

4.3. Pro každou úhradu ceny objednávky vystavíme Kupujícímu Daňový doklad – Fakturu, která bude splňovat veškeré požadavky a náležitosti dané daňovými nebo jinými finančními či obecně platnými právními předpisy.

Zálohované vratné obaly nepodléhají DPH.

lahev sklo 0,5 l – vratná záloha: 3,- Kč

přepravka (20 x 0,5 l) – vratná záloha: 100,- Kč

sud KEG nerez    50 l –  vratná záloha: 2.000,- Kč, 3.300,- Kč

sud KEG nerez    30 l – vratná záloha: 2.000,- Kč, 3.000,- Kč

sud KEG nerez 15,5 l – vratná záloha: 2.000,- Kč, 3.000,- Kč

V případě prodeje Piva v sudech je nezbytným předpokladem, aby bylo zboží  expedováno z pivovaru, podepsání  dokumentu „Čestné prohlášení zákazníka –

Dohoda o vratných obalech a nájmu zařízení“ zákazníkem.

4.4. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zjevně zveřejněnou omylem. O takové skutečnosti prodávající bezodkladně informuje kupujícího.

4.5. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (odsouhlasené Objednávky) uhradí Kupující prodávajícímu dle zvoleného způsobu:

Způsob platby                                              cena                        poznámka                .

Hotově                                                          zdarma            převzetí zboží na Prodejně

Předem –  bankovním převodem           zdarma            na účet 302128595/0800

Předem –  kartou online                            zdarma

 

Viz. Doprava a doručení, způsoby platby

4.6. Vratné obaly jsou zálohovány a při jejich vrácení Prodávajícímu je kupujícímu zpětně vyplacena vratná záloha (viz. odst. 4.3. těchto VOP), kterou uhradil při nákupu Zboží.

Poznámka. Prodávající vykupuje výhradně pivní lahve typu NRW a OW 0,5l sklo, ve kterých dodává své pivo.

 

 1. Doručování

5.1. Prodávající dodává pouze celé přepravky (tj. 20 lahví), pokud není dohodnuto individuálně jinak, přičemž je možné objednat kombinace jednotlivých piv. Při objednávce lahvového piva je minimální objednané množství 1 přepravka a počet lahví kombinaci s přepravkou není nijak omezen.

5.2. V případě tzv. „trvalé objednávky“ je třeba definovat složení a interval závozu, přičemž informaci o tom, že se jedná o trvalou objednávku, je nezbytné uvést do poznámky v objednávce.

5.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením ceny zboží včetně všech nákladů na doručení zboží.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. V případě, že nedojde k převzetí zboží kupujícím na adrese, kterou uvedl jako adresu pro dodání zboží v objednávce, v důsledku čehož dojde k vrácení zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku nepřevzetí objednaného zboží vznikla.

5.6. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Způsoby doručení zboží dle objednávky, po uhrazení ceny včetně dopravy a poplatků, mohou být dle zvolené varianty:

 • osobní převzetí na Prodejně
 • doručení prostřednictvím České pošty – Balíkovna
 • doručení prostřednictvím České pošty – Balík Do ruky
 • doručení prostřednictvím České pošty – Balík Na poštu
 • na dohodnutou adresu (doprava vozidly pivovaru)

 

Viz. Doprava a doručení, způsoby platby  – podrobnější informace.


 1. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který je Spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v lhůtě do 14 dnů ode dne doručení a převzetí zboží.

6.2. Podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nenáleží.

6.3. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, je povinen do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil, vrátit zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující prodávajícímu zboží řádně a prokazatelně, dle těchto obchodních podmínek, vrátí.  

6.5. Podmínky pro vrácení zboží typu Pivo.

V případě, že je zbožím Pivo,  tedy se jedná o potravinu, je možné ho vrátit jen v případě, že Spotřebitel dodržel podmínky jeho skladování a manipulace (viz. níže) a vrátil ho ve stejném množství, kvalitě, nerozbité, neotevřené a nepoškozené.

Podmínky skladování a manipulace s pivem:

LÉTO:  v chladu,  NE na přímém slunci, při teplotách od ………  do ………..

ZIMA:  v chladu,  NE na mrazu,              při teplotách od ………  do ……….

Kupující stvrdí svým podpisem na Čestném prohlášení, že splnil podmínky skladování a manipulace s Pivem uvedené výše v odstavci 6.5. těchto Obchodních podmínek.

6.6. V případě platného odstoupení od smlouvy dle odst. 6.1 těchto obchodních podmínek a řádném vrácení zboží ve stejném množství a kvalitě, jak bylo dodáno, ve lhůtě do 14 dnů a při dodržení podmínek dle odst. 6.5. těchto Obchodních podmínek, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží kupujícímu nedodat do doby, než bude zboží kupujícímu doručeno, a to zejména z následujících důvodů:

– z důvodu naplnění výrobní nebo logistické kapacity

– jestliže objednávka kupujícího není kompletní (zejm. pokud kupující uvedl neúplné údaje nezbytné pro doručení zboží).

6.8. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn odeslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.


 1. Práva z vadného plnění a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, je-li spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v bodě 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na e-mailu: info@pivo-tambor.cz nebo objednávka@pivo-tambor.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik kdy, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady dle bodu 7.5 těchto smluvních podmínek.

7.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. V případě, že má zboží převzaté kupujícím vady, tj. neodpovídá kvalitě podle čl. 7. 2. těchto obchodních podmínek, musí kupující reklamovat zjevné vady (včetně množstevních vad) vždy ihned při přijímání dodaného zboží, zatímco skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu poté, co je kupující zjistí, vždy však v rámci doby trvanlivosti (minimální trvanlivosti – v případě piva).

V reklamaci musí kupující uvést, jak se zjištěné vady projevují. U reklamace množstevní vady ji musí kupující uplatnit spolu s předložením originálu uzavřeného balení.

Při reklamaci zboží, dodaného v rozbitých lahvích nebo jinak poškozené, musí být tato vada uplatněna ihned při jejich přijímání od Dopravce písemnou formou (Škodní Protokol podepsaný Kupujícím a zástupcem Dopravce) spolu s předložením zbytků poškozených nebo rozbitých lahví. Podmínkou uznání reklamace prodávajícím je dodržení postupu uvedeného v tomto článku obchodních podmínek, jiná reklamace nemůže být uznána jako oprávněná.

7.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne, pokud je to možné, o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.8. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví spotřebiteli potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis prodávajícího nebo jím pověřeného pracovníka.

7.9. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění. –

7.10. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

7.11. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.


 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, název podnikatele, adresa sídla podnikatele, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu (Newsletter).

8.4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.


 1. Spotřebitelské spory, mimosoudní řešení sporů

9.1. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) a Česká obchodní inspekce (ČOI)

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

E-mail: adr@coi.cz,       Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž  platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@pivo-tambor.cz,  objednavka@pivo-tambor.cz.


 1. Závěrečná ujednání

10.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Povinnosti Prodávajícího ve vztahu ke Kupujícímu/Spotřebiteli řeší zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zvláště pak jeho paragrafy:  § 4 odst.4 – §5a, dále §13 a dále §14 odst.1.  

10.6. Prodávající je oprávněn měnit jednostranně obsah smluvních podmínek bez předchozího upozornění. Pro uzavření kupní smlouvy jsou rozhodné smluvní podmínky, které jsou v okamžiku uzavření kupní smlouvy aktuálně účinné a zveřejněné na webovém rozhraní a s jejichž obsahem dal při uzavření kupní smlouvy kupující souhlas.

10.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne  31.10.2022