Ochrana osobních dat

Společnost EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L., IČO: 25251066, DIČ: CZ25251066, OR – KS v HK, oddíl C, vložka 10091


Královédvorský pivovar TAMBOR

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Společnost EPOS CZ spol. s r.o. provádí zpracování osobních údajů zákazníků, neboť je to nezbytné pro účely zpracování objednávky a dodání zboží a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností společnosti. Zpracování osobních údajů je součástí Obchodních podmínek společnosti, tento dokument vznikl po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dne 25.5.2018.


  1. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EPOS CZ spol. s r.o., se sídlem Seifertova 1165, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 25251066, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10091 (dále jen „správce“).

Adresa pro doručování: EPOS CZ spol. s r.o., Seifertova 1165, 544 01 Dvůr Králové n.L.

Adresa elektronické pošty: info@pivo-tambor.cz, telefon: 499 621 176

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


  1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem přes uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6, odst.1, písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je plnění objednávky, včetně doručení zboží a řešení případných reklamací, dále jsou využity pro přímý marketing spočívající v rozesílání informací o aktuálních akcích souvisejících s předmětem činnosti správce. Jsou využity i pro plnění navazujících veřejnoprávních povinností. 


  1. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě objednávky, daňového dokladu a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů může být i Česká pošta s.p. ( doprava zboží) IČ 47114983, případně jiný dopravce. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy  či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nepředává Vaše osobní údaje do EU nebo třetí země.


  1. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování (marketing), právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným předpokladem pro zpracování objednávky a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné ze strany správce objednávku prostřednictvím e-shopu splnit.